ยินดีต้อนรับ สู่ บล็อก นายปัญญาพล ย่งกรับ คบ.2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน


วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียนวัตถุประสงค์
   เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน

1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2. เทคนิควิธีสอน
    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
         - การซักถาม
         - การอภิปราย
         - การทำแบบฝึกหัด
         - การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

   ความมีเหตุผล
   ความพอประมาณ
   ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
     - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
     - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
   - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   - มีความคิดสร้างสรรค์
   - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่นแหล่งเรียนรู้
                                                                    1. ห้องสมุด
                                                                    2. อินเตอร์เน็ต
                                                                    3. เอกสารประกอบการสอน
                                                                    4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                                                                    5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
                                                                    6. ชุมชนท้องถิ่นการวัดและประเมินผล

1. การวัดผล
    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)10 %
    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)10 %
    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล)20 %
    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม)20 %
    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน20 %
    1.5 สอบปลายภาค 20 %


2. การประเมินผล

ระดับคะแนน        80 – 100              ค่าระดับคะแนน        A
ระดับคะแนน        75 – 79                ค่าระดับคะแนน        B+
ระดับคะแนน        70 – 74                ค่าระดับคะแนน        B
ระดับคะแนน        65 – 69                ค่าระดับคะแนน        C+
ระดับคะแนน        60 – 64                ค่าระดับคะแนน        C
ระดับคะแนน        55 – 59                ค่าระดับคะแนน        D+
ระดับคะแนน        50 – 54                ค่าระดับคะแนน        D
ระดับคะแนน         0 – 4                   ค่าระดับคะแนน        Eความซื่อสัตย์ (integriry)
     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
     การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้ระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือ  แจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้งตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็นไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผยดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด


ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
     1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้30 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อคมีความเรียบง่ายดีครับ ส่นเรื่องของเนื้อหา ควรจะแยกสีให้เป็นตัวละหัวข้อ ๆ เพื่อสะดวกในการอ่านนะครับ
  ในภาพรวมก็ถือว่าดีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ

   ลบ
 2. สวยงามมากครับ กดเข้ามาเยี่ยมชม ภาพแรกที่เลยแล้วยิ้มคือภาพหน้าปกครับ
  สีอักษรบ้างตัว ยังทำให้ลายตาอยู่
  สรุปโดยรวม สวยมาก ครับ

  ตอบลบ
 3. ปอ หัวบล๊อกปรับขนาดขนาดใหม่นะ ส่วนเมนูทางด้านซ้ายและขาว จัดให้เท่ากับทรงกลางเพือความสวยงาม ส่วนรายชื่อลิงค์เพื่อนๆ หลังชื่อเพื่อนๆ มีพื้นที่เหลือเยอะมากๆ เลย ปรับขนาดเมนูซ้ายเข้ามาอีกสักนิดจะทำให้ดูพอดี ส่วนการตกแต่งและความสวยงามดีเยี่ยมจ้าาา ฟูน้อยยย 555

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกทำได้สวยมากครับ ทุกอย่างตรงกับอาจารย์บอก บอกตรงๆทำได้ดีสุดๆ ขอให้ทำสวยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ โอกาสหน้าจะแวะมาคอมเม้นอีก จบคอมเม้นครับ ^_^

  ตอบลบ
 5. ส่วนของหัวบล๊อกดูอาร์ทดีค่ะ เนื้อหาที่นำมาลงก็มีประโยชน์มากๆค่ะ แต่สีตัวหนังสือบางสีมองแล้วแสบตาค่ะ เช่น สีส้ม เนื้อหาการจัดเรียงถือว่าเรียบร้อยดีค่ะ วิดิโอที่นำมาลงก้มีประโยชน์มาค่ะสำหรับคนศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

  ตอบลบ
 6. ตัวหนังสือของหัวบล็อกน่าจะเอาแบบตัวหนังสือใหม่ ที่อ่านง่ายกว่านี้
  บทความสีตัวหนังสือสวย อ่านง่าย มีเส้นคั้นทำให้ไม่เบื่อ
  ด้านข้างน่าจะปรับให้กว้างกว่านี้ ส่วนการตกแต่งสวยดี

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาที่นำมาลงมีประโยชน์มากๆเนื้อหาการจัดเรียงถือว่าเรียบร้อยดีดูแ้ล้วก้รุ้สึกสบายใจเหมือนอยู่ในธรรมชาติ เต็มไปด้วยสีเขียว

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกทำได้สวยมากและมีความเรียบง่าย บทความไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป แต่สีตัวหนังสือบางสีมองแล้วแสบตา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามา เยี่ยมชมนะ ครับ

   ลบ
 9. บล็อกนี้สวยมากค่ะดูแล้วสบายตาดี
  แต่เนื้อหาควรจะจัดให้เรียบร้อยกว่านี้นะค่ะเนื่องจากระยะห่างของแต่ละช่วง
  ห่างกันเกินไปนอกนั้นสมบูรณ์มากค่ะมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมด้วย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามา เยี่ยมชมนะ ครับ

   ลบ
 10. บล็อกของปอนะ เริ่มจากหัวบล็ิอกน่ะ ทำได้ดีแต่ว่าด่ฃ้านล่างมันโล่งไปน่ะ น่าจะหารูปมาใส่เพิ่ม ส่วนเนื้อหาโดยรวมถือว่าดีจ๊ะ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามา เยี่ยมชมนะ ครับ

   ลบ
 11. บล็อกสีสบายตาดีจ้า แล้วก็ สวยค่ะ น่ารักดี เนื้อหาแน่น ครบด้วย โดยรวม สวยดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 12. เริ่มจากหัวของบล็อกมีการออกแบบได้ดี สวยมากค่ะ มี สื่อ VDO และรูปภาพตรงกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเนื้อหาดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป การเลือกสีที่ใช้ในการทำหัวบล็อกก็ลงตัวค่ะ อ่านแล้วสบายตา ดูแล้ว ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างดี อ่านเพลินดีค่ะ องค์ประกอบด้านข้างดี รวมแล้วถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจดีค่ะ

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. เปิดบล็อกนี้เข้ามาสิ่งแรกที่เจอ ก็คือ หัวบล็อก หัวบล๊อกสวยมากดูเด่นดีการออกแบบที่ดี เนื่อหาควรถ้วนจัดเรียงได้ดีมากตัวหนังสือสีสันสวยอ่านแล้วสบายตา มีสื่อ VDO และรูปภาพตรงกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ภาพรวมน่าสนใจมาก

  ตอบลบ
 15. หัวบล๊อกน่าสนใจ ปรับตัวอักษร เล้กใหญ่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ ส่วนของเนื้อหามีเว้นบบรทัดวรรคให้พักสายตาเป็นช่วงๆ ทำให้ไม่เคลียดจนเกินไป ขนาดและัตัวอักษรอ่านแล้วสบายตา มีวีดีโอและรูปภาพที่ตรงกับเนื้อหา เนื้อหา องค์ประกอบ รูปภาพ วีดีโอ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม

  ตอบลบ
 16. บล็อกนี้สวยมากดูแล้วสบายตาดีทำให้ไม่ปวดตา
  ส่วนเนื้อหาควรที่จะจัดให้เรียบร้อยกว่านี้เนื่องจากระยะห่างของแต่ละหัวข้อมัน
  ห่างกันมากไป นอกนั้นสมบูรณ์มากมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมด้วยทำให้หน้าสนใจมากขึ้น

  ตอบลบ
 17. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ
  วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ

  ตอบลบ
 18. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 19. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า แต่สีพื้นหลังสีที่ใช้มีสีเดียวมากเกินไปทำให้หัวบล็อกไม่โดนเด่น ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปมีสีสันสวยงาม ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น แต่สีพื้นหลังสีที่ใช้มีสีเดียวมากเกินไปทำให้หัวบล็อกไม่โดนเด่น

  ตอบลบ